ร่วมงานกับเราซิ

หมายเหตุ

  • กรุณาปรินต์ใบสมัครด้วยกระดาษขนาดมาตรฐาน A4 (ขอความกรุณางดใช้กระดาษใช้แล้ว)
  • กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมรูปถ่ายติดใบสมัคร และกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง
  • กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเองกรุณาเตรียมเอกสารสำหรับการสมัครงานให้เรียบร้อย