02 274 1389 ต่อ
- 201 - 206 สอบถาม,สถานะ,แจ้งซ่อม
- 205 สอบถามการเสนอราคา
LINE Chat
- LINE ID : @prosecureservice

ขั้นตอนการแจ้งซ่อม การส่งซ่อม

 • 7 Day Service เคลมสินค้า ภายใน 7 วันทำการ โดยเมื่อมีการรับสินค้าจะซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ภายใน 7 วัน
 • ค่าใช้จ่ายในการซ่อม ในกรณ๊ส่งสินค้าเข้ามาซ่อม ลูกค้าเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการส่งเข้ามาซ่อม และบริษํท ซายเนคฯ จะออกค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับให้กลับลูกค้า โดยทางบริษํทไม่มีนโยบายส่งสินค้าสวนทางกับทางซ๋อมสินค้า

 • สินค้าที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน
  • ไม่มีสติ๊กเกอร์ของบริษํท ติดบนตัวสินค้า มีรอยฉีก ขาด ลบ แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติกเกอร์
  • สินค้ามีสภาพผิดปกติทางรูปทรงกายภาพ ได้แก่ แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
  • ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number)
  • สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า เป็นต้น
  • มีการเก็บรักษาไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม, ตะไคร่น้ำ, ลายปริ้นขาด
  • สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
  • มีการแกะหรือเปิดตัวสินค้าออก โดยไม่ได้แจ้งกับทางบริษัทก่อนจะมีการแกะสินค้า
  ติดต่อฝ่ายเทคนิค
  สามารถตรวจสอบงานซ่อมได้โดย กรอกรหัสสินค้า(Serial Number) ในช่องว่าง
  **ข้อมูลบางส่วนอาจไม่ถูกต้องโปรดสอบถามทาง ฝ่ายบริการงานซ่อม